Vietnamese Culture: Tết Đoan Ngọ (Tết diệt sâu bọ)

Vietnamese Culture: Tết Đoan Ngọ (Tết diệt sâu bọ)

Tết Đoan Ngọ (Tết diệt sâu bọ) “Đoan” là mở đầu/”Đoan” means beginning. “Ngọ” là giữa trưa (từ 11 đến 13 giờ)/”Ngọ” is the time frame between 11 and 13 o’ clock. Người Việt xưa tin rằng trong hệ tiêu hóa có chứa rất nhiều sâu...