Learn Vietnamese Online: Mỗi … là một …

[English below] Mỗi + danh từ + là một + danh từ Đây là một cấu trúc thường gặp trong tiếng Việt để mô tả, giới thiệu về một nhân vật, đối tượng, một sự việc, một hành động nào đó. Ví dụ: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Every school day is a happy day. Những ngày...