Learn Vietnamese Online: Trâu buộc ghét trâu ăn

[English below] “Trâu” means buffalo “Buộc” means to tie/ting/tied “Ghét” means to hate “Ăn” means to eat/eating Trâu là con vật thân thuộc với người Việt trong việc đồng áng. Hình ảnh “trâu buộc” và “trâu ăn” thể hiện...