VLS’ 27 Anniversary – Facebook Minigames

VLS’ 27 Anniversary – Facebook Minigames

Playing and learning new things at the same time can double, triple and even quadruple the fun. So don’t miss out on this exciting 15-day mini-game challenge.  Prizes 65,000 VND (scholarship) will be rewarded for each correct answer and/or completed mission. *Each...
VLS’ 27 Anniversary – Teachers’ Day Writing Contest

VLS’ 27 Anniversary – Teachers’ Day Writing Contest

Every one of us has a story or two we share. This is the opportunity to showcase your Vietnamese language skills, share with us your stories, and express your gratitude to your teacher(s).  Prompt Share with us about a time when you feel inspired or encouraged by your...
VLS’ 27th Anniversary – Vlog Contest

VLS’ 27th Anniversary – Vlog Contest

Make a Vlog showcasing your daily-life activities that involve learning and using Vietnamese language. Prizes 1st Place: 5,000,000 VND scholarship 2nd Place: 2,500,000 VND scholarship 3rd Place: 1,000,000 VND scholarship Requirements Video length: 3-10 minutes Must...
Learn Vietnamese Online: Chung cư

Learn Vietnamese Online: Chung cư

[English below] Chung cư là một từ gốc Hán Việt. Đúng ra từ này là “chúng cư” nhưng lâu dần người dân đọc trại thành “chung cư” và được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. – Chúng (từ gốc ban đầu mà nay thường được dùng thành “chung”)...
Learn Vietnamese Online: Giang hồ

Learn Vietnamese Online: Giang hồ

[English below] “Giang hồ” là từ gốc Hán Việt, trong đó, “giang” nghĩa là sông, “hồ” nghĩa là “hồ”. Giang hồ xưa kia được dùng với nghĩa hoán dụ để chỉ vùng sông, nước nơi các bậc quân tử hay võ hiệp sinh sống. Những nơi...