Learn Vietnamese Online: Bán tín bán nghi

Learn Vietnamese Online: Bán tín bán nghi

[English below] Cụm từ này gồm các thành phần có nguồn gốc Hán Việt: “Bán” nghĩa là một nửa. “Tín” nghĩa là tín nhiệm, tin tưởng. “Nghi” nghĩa là nghi ngờ. Bán tín bán nghi nghĩa là nửa tin nửa ngờ vực, nghi ngờ về độ chính xác của một việc gì đó. Ví...