Learn Vietnamese Online: Của rẻ là của ôi

[English below] “Của” means property, asset. “Rẻ” means cheap. “Ôi” means spoiled or unqualified. “Của rẻ là của ôi” ám chỉ rằng những hàng hóa, đồ dùng rẻ tiền thường hay có chất lượng kém vì giá trị của hàng hóa thường tương đồng với giá tiền của nó. Vì vậy, câu nói...