Learn Vietnamese Online: Thương

Learn Vietnamese Online: Thương

[English below] “Thương” thường được dùng trong các trường hợp sau: Thương is normally used in the following situations: – Có tình cảm gắn bó, và thường tỏ ra quan tâm săn sóc một cách chu đáo. Have a strong emotional attachment, and often show a...