Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: BÀN

Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: BÀN

“Bàn” có thể là một danh từ hoặc một động từ, tùy theo ngữ cảnh của câu nói. Dưới đây là một số nghĩa thường gặp nhất của “bàn”. “Bàn” may be a noun or a verb depending on the context of the sentence. Let’s learn some of the...
Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: Đường

Từ đồng âm khác nghĩa | Homophones: Đường

1. Đường: sugar Cho thêm ít ĐƯỜNG vào cà phê đi – Add more sugar to the coffee. 2. Con đường sự nghiệp: Career path Con ĐƯỜNG sự nghiệp của anh ấy rất thuận lợi – He has a good career path. 3. Con đường: road Con ĐƯỜNG này rộng ghê – This road is so...