Learn Vietnamese Online: Quốc lộ

Learn Vietnamese Online: Quốc lộ

[English below] “Quốc lộ” là một từ gốc Hán Việt trong đó: “Quốc” nghĩa là đất nước “Lộ” nghĩa là đường đi lại. Từ quốc lộ là một danh từ dùng để chỉ những con đường lớn nối liền giữa các tỉnh thành do chính phủ quản lý. Việt Nam có tổng cộng 128 quốc lộ, trong đó...