Learn Vietnamese Online: To wear

Learn Vietnamese Online: To wear

[English below] “To wear” có lẽ là một trong những động từ gây “rối não” nhất cho người nước ngoài khi học tiếng Việt, bởi trong tiếng Anh, “to wear” or ” to put on” được sử dụng cho hầu như tất cả các loại quần áo, phụ...