Learn Vietnamese Online: Tiệm tạp hóa

Learn Vietnamese Online: Tiệm tạp hóa

“Tiệm” nghĩa là cửa hàng. “Tạp” nghĩa là lẫn lộn hoặc nhỏ nhặt, vặt vãnh. “Hóa” nghĩa là hàng hóa. Người Việt dùng từ “tiệm tạp hóa” hay “cửa hàng tạp hóa” để chỉ những nơi bán lẻ các loại hàng hóa khác nhau...