Learn Vietnamese Online: Học thầy không tày học bạn

Learn Vietnamese Online: Học thầy không tày học bạn

[English below] Học means to learn. Thầy means teachers. Không mean no, not. Tày means equal, same. Bạn means friends. Câu tục ngữ nhấn mạnh việc học hỏi từ những người bạn bè đồng trang lứa vì đó là những người gần gũi và cùng tâm thế học giỏi giống chúng ta nên sự...