Learn Vietnamese Online: An cư lạc nghiệp

Learn Vietnamese Online: An cư lạc nghiệp

[English below] Đây là một thành ngữ Hán Việt, trong đó: “An” nghĩa là yên ổn, ổn định. “Cư” nghĩa là ở, sinh sống, cư trú. “Lạc” nghĩa là vui vẻ. “Nghiệp” nghĩa là sự nghiệp, công ăn việc làm. Thành ngữ này có nghĩa là phải có nơi ở, có cuộc sống ổn định...