Learn Vietnamese Online: Chung cư

Learn Vietnamese Online: Chung cư

[English below] Chung cư là một từ gốc Hán Việt. Đúng ra từ này là “chúng cư” nhưng lâu dần người dân đọc trại thành “chung cư” và được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. – Chúng (từ gốc ban đầu mà nay thường được dùng thành “chung”)...