Learn Vietnamese Online: Lực bất tòng tâm

[English below]

Đây là một câu tục ngữ Hán Việt, trong đó:

“Lực” nghĩa là nguồn lực như năng lực, sức lực, tài lực, nhân lực, …

“Bất” nghĩa là không.

“Tòng” nghĩa là phục tùng, nghe theo.

“Tâm” nghĩa là ý muốn trong lòng

Câu này được dùng trong trường hợp khi ai đó rất muốn làm một việc gì đó, nhưng vì sức lực hoặc năng lực hoặc nguồn lực nói chung không có hoặc không đủ nên không thể làm được nên đành từ bỏ.

————

This is a Sino-Vietnamese proverb in which:

“Lực” means resources- strength/power, capability, finance, human resource, …

“Bất” means not.

“Tòng” means to obey.

“Tâm” means wish/intention/will in one’s heart

It is used in the situation when someone really wants to do something, but his/ her resources – finance/ power/ skills are not available or not enough, so he/she has to give it up.

17/06/2021

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments