Blogs

Learn Vietnamese Online: Chung cư

Learn Vietnamese Online: Chung cư

Chung cư là một từ gốc Hán Việt. Đúng ra từ này là “chúng cư” nhưng lâu dần người dân đọc trại thành “chung cư” và được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

Vietnamese Culture: Xích lô

Vietnamese Culture: Xích lô

Cyclo is a means of transporting passengers and goods that has been existed for a long time in the daily life of Vietnamese people.