Learn Vietnamese online: Sắp | Learning Vietnamese - VLS

Learn Vietnamese online: Sắp

Posted: Monday, May 7, 2018

SẮP: phó từ, đi kèm động từ để biểu thị ý nghĩa tương lai gần. Sắp có thể kết hợp với chưa tạo thành cặp "sắp...chưa" để hỏi về một hành động xảy ra trong tương lai gần.

SẮP (Adverb): indicate near future. Sắp ~ be about to

For example:

- Sắp hết một năm nữa. (One more year is about to end)

- Trời sắp mưa. (It’s about to rain)

- Anh ấy sắp về nước. (He is about to come back to his country)

“Sắp” can be combined with “chưa” to form “sắp…chưa” to ask about an action which will be taken in the near future.

For example:

- Sắp đi chưa? (Are you about to go?)

- Anh ấy sắp về chưa? (Is he about to come back?)

 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype